НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

Общински съвет

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 14-дневен срок от публикуването /до 20.12.2019 г./ на настоящия проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, възражения и изразят становища по проекта на наредбата на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Необходимостта от прилагането на нормативната възможност за по-кратък срок на обществени консултации (не по-кратък от 14 дни), произтича от предлагането на новa наредба, за която в Закона за местните данъци и такси е предвиден текст, че не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината (чл. 1, ал.4 от ЗМДТ). Приемането на Наредба за определяне размера на местните данъци е с важно обществено значение, доколкото последните промени в Закона за местните данъци и такси са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019г., и обективно е невъзможно спазването на срока за обществени консултации (не по-кратък от 30 дни – чл. 26, ал.4, изречение първо от ЗНА) преди края на 2019г. Още повече, че неприемането на новата наредба до 31.12.2019г., както и отмяната на съществуващата такава от съда съгласно протест на прокуратурата, ще затрудни дейността на Община Белоградчик, което ще доведе до невъзможност от нормално администриране на процеса по определяне, съобщаване и събиране на дължимите местни данъци, оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса. Това ще доведе до лишаване на общинската администрация от финансов ресурс за подобряване на инфраструктурата, вкл. и с цел опазване живота и здравето на гражданите. /дата на публикуване – 06.12.2019 г./

Отговорен служител: Росен Младенов
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 06.12.2019г.
Дата на приключване: 20.12.2019г.

Прикачени файлове

Публикувано на: 06/12/2019

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ, ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 19.12.2019 г./ на настоящия проект на „План-сметка за определяне на разходите за дейностите  по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, за обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Белоградчик за 2020 година“ на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на План-сметката за чистота за 2020 г. на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 19.11.2019 г./

Отговорен служител: Николай Димитров
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 19.11.2019г.
Дата на приключване: 19.12.2019г.

Публикувано на: 19/11/2019

`