ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 26.11.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 26.11.2020г20.11.2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 21.12.2020 г./ на настоящия проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белоградчик на интернет страницата на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите… Прочети повече

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО ИМ, ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 18.12.2018 г./ на настоящия проект на „План-сметка за определяне на разходите за дейностите  по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, за обезпеченията по чл. 60 и… Прочети повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 17.12.2020г./ на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите… Прочети повече

Решения на Общински съвет №143-№147 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №14304.11.2020 решение №14404.11.2020 решение №14504.11.2020 решение №14604.11.2020 решение №14704.11.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/