СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И РЕШЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, КОД НА ПРОЕКТ 15.3.1.039, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ - Виж повече   |  

Консултативен кабинет

Към Местната комисия и Консултативния кабинет работят трима обществени възпитатели:

Мирослава Николова, Ивайло Кирилов и Иванка Петрова.

Можете да разчитате на анонимност, професионализъм и консултиране по актуални проблеми на вашите деца.

Служби за работа с деца, извършители или жертви на престъпления:

  • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консълтативен кабинет:

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел: 0877881268,

e-mail: ivanova.milena.mk@belogradchik.bg

  • Детска педагогическа стая – РУ „Полиция” – Белоградчик;
  • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик.

Публикувано на: 02/06/2014