Състав на МКБППМН

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните: Председател: Росен Младенов – зам. кмет; Секретар: Милена Иванова; Членове: Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Белоградчик; Илиана Борисова – Стефанова – гл. експерт „Образование и младежки дейности”; Елена Александрова – мл. експерт „Социални дейности”; Галя Кръстева – Възпитател в ДДЛРГ… Прочети повече