Структура на общинска администрация

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК – Приета с Решение 17, Протокол 3 от 02.12.2019г. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГРАДЧИК