ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

МКБППМН

Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик функционира КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ, в който се извършва консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и с техните родители.

Дейността се осъществява чрез срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните и непълнолетните, техните родители и лицата, които ги заместват, с което се цели:

 • Преодоляване на отклонения в поведението;
 • Откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви и престъпления;
 • Изграждане и поощряване на подходяща ценностна система;
 • Съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни институции;
 • Консултиране на родителите по въпросите на възпитанието.

Всички дейности се извършват БЕЗПЛАТНО и при пълна поверителност!

Консултациите се провеждат в сградата на общинската администрация /за справка – ет.3, стая №32/ при следния график:

 • понеделник – от 14.30 ч. до 15.30 ч;
 • четвъртък – от 14.30 ч. до 15.30 ч.;
 • петък – от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Към Местната комисия и Консултативния кабинет работят трима обществени възпитатели: Мирослава Николова, Ивайло Кирилов и Иванка Петрова.

Можете да разчитате на анонимност, професионализъм и консултиране по актуални проблеми на вашите деца.

Служби за работа с деца, извършители или жертви на престъпления:

 • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консълтативен кабинет:

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел: 0877881268,

e-mail: ivanova.milena.mk@belogradchik.bg

 • Детска педагогическа стая – РУ „Полиция” – Белоградчик;
 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик.

Публикувано на: 02/06/2014

Дейност

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Белограчик, издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие;
 • Разглежда възпитателни дела срещу противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на общината;
 • Налага възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН и прави предложения до Районен съд – Белоградчик за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в Социално-педагогически интернати” и „Настаняване във възпитателни училища-интернати”;
 • Налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите и ги подпомага при възпитанието на децата им;
 • Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
 • Изпълнява мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 10 от ЗБППМН.

Социалната, физическата, психологическата и психическа закрила на малолетните и непълнолетните са основни задачи в работата на комисията, както по отношение  на децата, пребиваващи на територията на община Белоградчик, така и на тези, настанени в специализирани институции.

Публикувано на:

Състав на МКБППМН

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Председател: Росен Младенов – зам. кмет;

Секретар: Милена Иванова;

Членове:

 1. Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Белоградчик;
 2. Илиана Борисова – Стефанова – гл. експерт „Образование и младежки дейности”;
 3. Елена Александрова – мл. експерт „Социални дейности”;
 4. Галя Кръстева – Възпитател в ДДЛРГ „Надежда”;
 5. Галя Лозанова – началник отдел „Закрила на детета” в Дирекция „Социално подпомагане”;
 6. Валентина Малиничова – Инспектор ДПС, РУ „Полиция”- Белоградчик;
 7. Николай Йончев – мл. полицейски инспектор при РУ „Полиция”- Белоградчик;
 8. Офелия Пантева – учител в НУ „В. Левски” – Белоградчик;
 9. Иванка Петрова – обществен възпитател;
 10. Валя Дафинина – психолог и учител в СОУ „Хр. Ботев” – Белоградчик;
 11. Зорница Иванова – учител към Детски комплекс – Белоградчик.

Контакти:

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел: 0877881268,

e-mail: ivanova.milena.mk@belogradchik.bg

Публикувано на:

стр.2 стр.3 стр.4 стр.5 стр.6 стр.7 стр.8 стр.9 стр.1

Публикувано на:

`