ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ – Кметове на кметство

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ – ЧЛ. 12, Т. 1, Т. 2, Т. 3

Прикачени файлове Илияна Стефанова – Декларация по чл. 12, т. 130.03.2017 Илияна Стефанова – Декларация по чл. 12, т. 230.03.2017 Йордан Петков – Декларация по чл. 12, т. 130.03.2017 Йордан Петков – Декларация по чл. 12, т. 230.03.2017 Маргарита Василева – Декларация по чл. 12, т. 130.03.2017 Маргарита Василева – Декларация по чл. 12, т.… Прочети повече

Правомощия на кмета

ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Чл. 44. (1) Кметът на общината: 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г.) назначава и освобождава от… Прочети повече

Стандарти за обслужване

I. ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ Предоставяне на еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички граждани, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход и религиозни убеждения; Любезно и отзивчиво отношение към всички граждани; Спазване на конфиденциалност по запитванията, исканията и жалбите на всеки гражданин; Служителите отговарят на въпроси на гражданите, в… Прочети повече

Секретар

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация. Назначава се безсрочно от кмета на общината. Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са: организиране дейността на общинската администрация, организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете… Прочети повече