ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Общинска администрация

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ – ЧЛ. 12, Т. 1, Т. 2, Т. 3

Прикачени файлове

Публикувано на: 29/03/2017

Правомощия на кмета

ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 44. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. (доп. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 85 от 2000 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1. Той има право да отменя техните актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 19 от 2005 г.) организира и ръководи управлението при кризи в общината;

12. (нова – ДВ, бр. 19 от 2005 г.) председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

13. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 1 от 2001 г., предишна т. 12, бр. 19 от 2005 г.) възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

14. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 85 от 2000 г., предишна т. 13, бр. 19 от 2005 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 14, бр. 19 от 2005 г.) представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. (нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 15, бр. 19 от 2005 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. (нова – ДВ, бр. 69 от 2003 г., предишна т. 16, бр. 19 от 2005 г.) утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. (нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.

(4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Публикувано на: 23/01/2014

Стандарти за обслужване

I. ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ

Предоставяне на еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички граждани, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход и религиозни убеждения;

Любезно и отзивчиво отношение към всички граждани;

Спазване на конфиденциалност по запитванията, исканията и жалбите на всеки гражданин;

Служителите отговарят на въпроси на гражданите, в рамките на своите правомощия и компетентност и при необходимост ги пренасочват към служители, притежаващи по – висока компетентност.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на гражданите и точно идентифициране на техните проблеми;

Използване на всички възможни канали за предоставяне на информация – информационни табла, брошури, медии, Интернет – пространство, телефони;

Използване на опростени и достъпни формуляри за заявяване на услугите;

Прилагане на опростени и оптимизирани процедури, съответстващи на потребностите на гражданите.

III. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ

Представяне на служителите при осъществяване на пряк контакт с гражданите;

Предоставяне на професионални и квалифицирани консултации и пояснение за реда и условията по осигуряване на услугите, които напълно съответстват на законовите норми;

Постоянен стремеж за предоставяне на достатъчна за гражданите информация и указания – още при първия контакт с потребителите на услуги, с оглед своевременното предотвратяване на неточности и несъответствия;

Избягване на конфликтни ситуации, а при наличие на такива – запазване на спокойствие и прилагане на различни комуникационни умения за преодоляването им.

IV. СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ

Изпълнение на заявените услуги в нормативно установените срокове, ако необходимите предпоставки, факти и обстоятелства са налице;

Своевременно уведомяваме на потребителите на услуги, ако е наложително срокът за изпълнение да бъде удължен, защото административния процес го налага по независещи от администрацията причини.

V. МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Поддържане на постоянна обратна връзка с гражданите за измерване степента на тяхната удовлетвореност от качеството на обслужването;

Иницииране на съответстващи действия на администрацията за регулиране на процесите по предоставяне на услуги, в отговор на отговорни и целесъобразни предложения на гражданите.

VI. ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Ефективно управление на ресурсите, по начин максимално полезен на местната общност като цяло;

Поемане на публична отговорност за работата на администрацията според приетите и огласени стандарти на обслужване;

Постоянна ангажираност на ръководния екип на общината за изпълнение на стандартите за обслужване;

Периодично измерване и публикуване на удовлетвореността на потребителите на услуги;

Регулярно отчитане и запознаване на всички заинтересовани страни за постигнатите резултати, спрямо заложените цели и показатели.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГРАДЧИК:

 

Публикувано на:

Секретар

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация.

Назначава се безсрочно от кмета на общината.

Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са: организиране дейността на общинската администрация, организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете на общината, работата с жалбите и предложенията на гражданите. Секретарят на общината води регистъра на вероизповеданията.

Глава пета

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Чл. 29. (1). Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2). Секретарят на общината е лице с висше образование.

(3). Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл. 30. (1). Секретарят на общината организира и координира функционирането на общинската администрация и следи за точното спазване на нормативните актове.

(2). Секретарят на общината:

1. организира дейността на общинската администрация;

2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно- техническото обзавеждане на службите;

3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;

7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

8. подготвя и организира местните референдуми;

9. утвърждава Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;

10. организира атестирането на служителите в общинската администрация;

11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

12. отговаря за воденето на регистъра на вероизповеданията;

13. в рамките на компетентността на общината, осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;

14. организира и контролира дейностите по мобилизационната подготовка в общината;

15. изпълнява други дейности, регламентирани с нормативни актове.

 

Публикувано на:

`