ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Общината

НУ „Васил Левски”

НУ „Васил Левски” е самостоятелно, средищно училище. Основната мисия е да се подготвят децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.Училището разполага с 10 класни стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки.

Целите и приоритетитена училището са подчинени на мисията за постоянно обезпечаване добро ниво на  интегративна работа и на модерно образование чрез:

ü    Утвърждаване на добри педагогически практики, гарантиращи качеството на възпитателния и образователен процес;

ü    Поддържане на професионално ниво за усъвършенстване на уменията на всеки член на колегията за добро провеждане на пряката преподавателска и възпитателна работа и провеждане на ефективен консултинг със семействата или настойниците на посещаващите ни ученици в рамките на общи родителски и индивидуални срещи;

ü    Използване на цялостния потенциал на класните и извънкласни форми на работа с учениците за езикова интеграция и подобряване на общата грамотност и правоговорни умения на учениците от ромски произход;

ü    Създаване на условия за креативна изява и социално утвърждаване на ученици чрез участие в различни състезаня и конкурси на регионаално ниво;

ü    Умения за ефективно социално сътрудничество с представители на граждански и неправителствени сдружения в областта, страната и в рамките на ЕС в рамките на различни локални, регионални и междунаародни инициативи и проекти, отнасящи се до педагогически обмен на различни практики за добра работа в училище;

ü    Постоянно поддъражане на условия и среда за добро административно взаимодействие на училищното ръководство  с местните власти и РИО – Видин.

 

НУ „Васил Левски“ е екип от ученици, родители и учители, които залагат на новаторството и пълноценното общуване. Екип, който слага детето в център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят. Екип, готов да работи в международно сътрудничество в областта на интеркултурен обмен и образователни политики,  и работа за социална интеграция на малцинствата и учениците със СОП.

Приоритети:

–          Дейности по интеграция и социализация на децата и учениците от етническите малцинства и интегриране на деца със СОП. Работа с всички социални партньори за прибиране и задържане в училище на децата и учениците от ромското малцинство.

–          Подобряване на дейността по откриване, поощряване и развитие на талантливи деца и ученици. Подпомагане извънкласните форми на работа и изявите на учениците; обогатяване и ритуализация на училищния живот.

–          Превръщане на НУ в „Училище за всяко дете” съгласно визията на училището.

–          Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане.

–          Създаване на приятна и здравословна среда, утвърждаваща здравословен начин на живот.

 

Контакти: 3900 Белоградчик

тел.: 093653262

моб. тел.:0884 73 36 48; 0879 82 62 59

e-mail: nu_vl@abv.bg

http://nulevski.ovo.bg/

СОУ „Христо Ботев”

Материална База

За творческата атмосфера в СОУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик, допринасят интериорът на ремонтираната сграда и много добре оборудваните кабинети по биология, химия, география, и други предмети. На разположение на учениците са два компютърни кабинета с непрекъснат сателитен достъп до интернет.

Физкултурният салон към училището е добре оборудван, с всички необходими удобства за приятно спортуване и релаксация. По програмата “Обществен форум” са изградени игрища за бадминтон и плажен волейбол.

Училищни дейности

СОУ ”Христо Ботев” поддържа и развива дългогодишни приятелски взаимоотношения и обмен на ученически групи с училища от гр. Зайчар и гр. Княжевац- Република Сърбия. Регулярно се провежда на Ден на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Учениците приемат това като предизвикателство и показват новаторство.

Спорт

Доброто име на училището защитават отборите по волейбол и футбол. Волейболният отбор се ръководи от Красен Христов. Футболният отбор е петкратен областен първенец.

Контакти: 3900 Белоградчик,

ул.”Иван Вазов” №4a

тел: 093653135, 53277, 53962

тел./факс: 093653962

e-mail: b_hik.sou.001@abv.bg

http://sou-hb.hit.bg/

 

 

ОУВасил Евстатиев Априлов

ОУ„Васил Априлов” е основно (І – VІІІ клас) и е с общинско финансиране.
Училището е единствено, разположено извън общинския център – гр. Белоградчик.
В него се предлага качествено и достъпно образование от утвърдилия се през годините учителски състав. Работи на едносменен режим на обучение.

Контакти: 3938 с. Рабиша,

общ. Белоградчик, обл. Видин

tел.: 09329 6250

e-mail: ou_vea@mail.bg

 

ОДЗ Иглика

ОДЗ Иглика е целодневна детска градинана общинско финансиране, базирана в гр. Белоградчик. Детското заведение разполага с полудневна група с.Рабиша.

Контакти: 3900 Белоградчик,

ул. „Васил Левски” №5,

тел.: 0936 5 32 44

 

Детски комплекс

Детски комплекс е извънучилищно педагогическо учреждение.

Контакти: 3900 Белоградчик,

ул. „Васил Левски” №4,

тел.: 0936 5 31 55,

email: belogr_dk@dir.bg

https://www.facebook.com/pages/Детски-Комплекс-гр-Белоградчик/

Публикувано на: 03/06/2014

Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик функционира КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ, в който се извършва консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и с техните родители.

Дейността се осъществява чрез срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните и непълнолетните, техните родители и лицата, които ги заместват, с което се цели:

 • Преодоляване на отклонения в поведението;
 • Откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви и престъпления;
 • Изграждане и поощряване на подходяща ценностна система;
 • Съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни институции;
 • Консултиране на родителите по въпросите на възпитанието.

Всички дейности се извършват БЕЗПЛАТНО и при пълна поверителност!

Консултациите се провеждат в сградата на общинската администрация /за справка – ет.3, стая №32/ при следния график:

 • понеделник – от 14.30 ч. до 15.30 ч;
 • четвъртък – от 14.30 ч. до 15.30 ч.;
 • петък – от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Към Местната комисия и Консултативния кабинет работят трима обществени възпитатели: Мирослава Николова, Ивайло Кирилов и Иванка Петрова.

Можете да разчитате на анонимност, професионализъм и консултиране по актуални проблеми на вашите деца.

Служби за работа с деца, извършители или жертви на престъпления:

 • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консълтативен кабинет:

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел: 0877881268,

e-mail: ivanova.milena.mk@belogradchik.bg

 • Детска педагогическа стая – РУ „Полиция” – Белоградчик;
 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик.

Публикувано на: 02/06/2014

Дейност

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

 • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Белограчик, издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие;
 • Разглежда възпитателни дела срещу противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на общината;
 • Налага възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН и прави предложения до Районен съд – Белоградчик за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в Социално-педагогически интернати” и „Настаняване във възпитателни училища-интернати”;
 • Налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите и ги подпомага при възпитанието на децата им;
 • Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
 • Изпълнява мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 10 от ЗБППМН.

Социалната, физическата, психологическата и психическа закрила на малолетните и непълнолетните са основни задачи в работата на комисията, както по отношение  на децата, пребиваващи на територията на община Белоградчик, така и на тези, настанени в специализирани институции.

Публикувано на:

Състав на МКБППМН

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Председател: Росен Младенов – зам. кмет;

Секретар: Милена Иванова;

Членове:

 1. Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Белоградчик;
 2. Илиана Борисова – Стефанова – гл. експерт „Образование и младежки дейности”;
 3. Елена Александрова – мл. експерт „Социални дейности”;
 4. Галя Кръстева – Възпитател в ДДЛРГ „Надежда”;
 5. Галя Лозанова – началник отдел „Закрила на детета” в Дирекция „Социално подпомагане”;
 6. Валентина Малиничова – Инспектор ДПС, РУ „Полиция”- Белоградчик;
 7. Николай Йончев – мл. полицейски инспектор при РУ „Полиция”- Белоградчик;
 8. Офелия Пантева – учител в НУ „В. Левски” – Белоградчик;
 9. Иванка Петрова – обществен възпитател;
 10. Валя Дафинина – психолог и учител в СОУ „Хр. Ботев” – Белоградчик;
 11. Зорница Иванова – учител към Детски комплекс – Белоградчик.

Контакти:

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел: 0877881268,

e-mail: ivanova.milena.mk@belogradchik.bg

Публикувано на:

стр.2 стр.3 стр.4 стр.5 стр.6 стр.7 стр.8 стр.9 стр.1

Публикувано на:

`