СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

Общината

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г.

Кметът на община Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 10.01.2018г. от 17.00 часа в Заседателната зала, 2-ри етаж в сградата на общинска администрация. Материали за проекта на бюджет на община Белоградчик са публикувани на интернет страницата: www.belogradchik.bg

Предложения по бюджета могат да се изпращат на email: kmet@belogradchik.bg или в писмен вид в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик.

Публикувано на: 29/12/2017

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г.

Предложения по бюджета могат да се изпращат на email: kmet@belogradchik.bg или в писмен вид в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик.

Публикувано на:

Осигуряване на обществен достъп до информация

Осигуряване на обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Сграда за отглеждане на 400 животни (кози) и свързаните с това допълващи постройки” в ПИ № 023007, м. „Нерезине”, в землището на с. Чифлик, общ. Белоградчик.

Приложение №2, чл.6 Наредба за ОВОС_Козеферма с. Чифлик

Публикувано на: 14/12/2017

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2017 г.

Прикачени файлове

Публикувано на: 08/12/2017

`