ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 2019 Г. СЪГЛАСНО ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ

Прикачени файлове Отчет за 2019г. по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на седства за компенсиране на намалените приходи…31.03.2020

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЗА ИЗГРАЖАДАНЕ НА АСФАЛТОВА БАЗА, С. ГРАНОТОВО, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове Уведомление за инв. предложение от ПСТ Видин за изгр. на Асфалтова база, с. Гранитово26.03.2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗИФП И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Прикачени файлове Публичен регистър на подадените ЗИФП и сключени договори25.03.2020

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПАЗАРИТЕ И ТЪРЖИЩАТА, ПОСЕЩЕНИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПОЛЗВАНЕТО НА ДЕСТКИТЕ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

Прикачени файлове ЗАПОВЕД № 273 ОТ 13.03.2020Г. – ЗАБРАНА16.03.2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2020г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2020 г12.03.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/