Допустими за финансиране многофамилни жилищни сгради по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони 3

Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 – 2020, отвори нов прием по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони 3 ”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони” за кандидатстване с проектни предложения, за внедряване на енергийни мерки в многофамилни жилищни сгради и публични сгради, с краен срок до… Прочети повече

Условията на програма „Енергийна ефективност в периферните райони 3”

Уважаеми собственици на многофамилни и жилищни сгради в гр. Белоградчик, във връзка с възможността за внедряване на енергийни, конструктивни и др. мерки на многофамилни сгради по процедура BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони 3”, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони”, оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на по-долу… Прочети повече

Информационни разяснителни кампании и срещи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони 3”

Уважаеми собственици на многофамилни жилищни сгради, от 02.01.2020 г. до 15.01.2020 г., всеки работен ден от 17:30 часа, в сграда на Община администрация – Белоградчик, заседателна зала, ще се провеждат  информационни разяснителни кампании и срещи за реда, етапите, допустими кандидати и дейности, за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони 3”, приоритетна ос 2… Прочети повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 14-дневен срок от публикуването /до 20.12.2019 г./ на настоящия проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да… Прочети повече

ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 18.12.2019 г./ на настоящия проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/