ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Публикувано от: root

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 14-дневен срок от публикуването /до 20.12.2019 г./ на настоящия проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, възражения и изразят становища по проекта на наредбата на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

Необходимостта от прилагането на нормативната възможност за по-кратък срок на обществени консултации (не по-кратък от 14 дни), произтича от предлагането на новa наредба, за която в Закона за местните данъци и такси е предвиден текст, че не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината (чл. 1, ал.4 от ЗМДТ). Приемането на Наредба за определяне размера на местните данъци е с важно обществено значение, доколкото последните промени в Закона за местните данъци и такси са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019г., и обективно е невъзможно спазването на срока за обществени консултации (не по-кратък от 30 дни – чл. 26, ал.4, изречение първо от ЗНА) преди края на 2019г. Още повече, че неприемането на новата наредба до 31.12.2019г., както и отмяната на съществуващата такава от съда съгласно протест на прокуратурата, ще затрудни дейността на Община Белоградчик, което ще доведе до невъзможност от нормално администриране на процеса по определяне, съобщаване и събиране на дължимите местни данъци, оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса. Това ще доведе до лишаване на общинската администрация от финансов ресурс за подобряване на инфраструктурата, вкл. и с цел опазване живота и здравето на гражданите.

/дата на публикуване – 06.12.2019 г./

Отговорен служител: Росен Младенов
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 06.12.2019г.
Дата на приключване:

Публикувано на: 06/12/2019

ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 18.12.2019 г./ на настоящия проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6.

/дата на публикуване – 18.11.2019 г./

Отговорен служител: Николай Димитров
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 18.11.2019г.
Дата на приключване:

Публикувано на: 18/11/2019

„Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик

Проект „Компетентна администрациНа 14.10.2019 г. от 11:00 часа, в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 6 /пред сграда на Общинска администрация – Белоградчик/ ще са проведе събитие „Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Обектите на интервенция по проекта са многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 1-3, ул. Княз Борис I № 26, ул. Княз Борис I № 28, ул. Княз Борис I № 28 и ж.к. Здравец № 12-19. Строително – монтажни работи са свързани с енергийно обновяване на сградите, като е предвидено полагане на топлоизолация на покрив и фасадни стени, подмяна на стара дограма с нова PVC, ремонт на покриви, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и конструктивни мерки.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик””, № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”

Публикувано на: 08/10/2019

„Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик

Проект „Компетентна администрациНа 14.10.2019 г. от 11:00 часа, в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 6 /пред сграда на Общинска администрация – Белоградчик/ ще са проведе събитие „Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020.

Заповядайте!

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик””, № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”

Публикувано на:

Проект „Компетентна администрациУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На 09.08.2019 г., от 11.00 часа в заседателна зала /ет. 2/ на Община Белоградчик, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

“Този документ е създаден в рамките на проект„Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик”, № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Белоградчик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”

Публикувано на: 01/08/2019

`